Algemene voorwaarden voor campingdiensten

De volgende voorwaarden gelden tussen de kampeerder en Naturcamping Lüneburger Heide GmbH (hierna te noemen de camping). Door in te schrijven aanvaardt de kampeerder uitdrukkelijk de inhoud van deze voorwaarden. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van het campingbedrijf.

1. het sluiten van het campingcontract/reservering

Met de verzending van de schriftelijke inschrijving biedt de kampeerder het kampeerbedrijf het bindend sluiten van een kampeercontract aan voor de aangegeven periode en voor het ingeschreven aantal personen. Het campingcontract komt pas tot stand met de schriftelijke bevestiging van de reservering door het campingbedrijf. Er is geen recht op een bepaalde standplaats. Telefonische inlichtingen, nevenafspraken en andere toezeggingen - van welke aard ook - maken slechts deel uit van het contract indien zij schriftelijk door het campingbedrijf zijn bevestigd.

2. reservering / prijzen

De door de kampeerder te betalen prijzen staan vermeld in de actuele prijslijst van de camping. Het is de verantwoordelijkheid van de kampeerders om zich op de hoogte te stellen van de prijzen die gelden in de periode van inschrijving. Na ontvangst van de boekingsbevestiging, gelieve deze onmiddellijk op juistheid te controleren! De camping behoudt zich het recht voor om de reservering gelijk te wijzigen indien dit om bijzondere redenen noodzakelijk is. Inschrijvingen van jongeren onder de 18 jaar die alleen reizen zijn niet toegestaan en zullen door de camping worden geannuleerd.

3. aanbetaling/betaling

Na ontvangst van het verzoek tot betaling door de gast, dient binnen zeven dagen een aanbetaling van 50% van de reissom te worden overgemaakt.

Voor online boekingen is het totaalbedrag of de aanbetaling onmiddellijk verschuldigd. De activering van de knop "Boeken met kosten" vertegenwoordigt hier het verzoek om betaling. Het resterende bedrag dient 21 dagen voor vertrek te worden voldaan. De datum van ontvangst van de betaling is van toepassing.

Voor boekingen minder dan 21 dagen voor de aanvang van de tour, is de volledige tourprijs verschuldigd onmiddellijk na ontvangst van het betalingsverzoek. Bij het overmaken van betalingen is het absoluut noodzakelijk dat het boekingsnummer en de naam, zoals vermeld in het verzoek om betaling, als doel van de betaling worden vermeld. Gebundelde betalingen voor meerdere boekingen zijn niet gewenst en zullen worden teruggeboekt en geannuleerd. Betalingen die niet kunnen worden toegewezen, worden teruggeboekt en de boekingen worden geannuleerd. In geval van spontane aankomsten of boekingen, is de volledige prijs van de overnachting onmiddellijk verschuldigd. Staanplaatsen, evenals chalets, tiny houses en kampeervaten, die door vervroegd vertrek vrijkomen, kunnen door de campingdirectie zonder kosten worden toegewezen, tenzij de gast bewijst dat de schade aan de camping geringer is dan de gedane betaling.

Er zal geen terugbetaling van de tourprijs zijn in geval van vroegtijdig vertrek.

4. wijzigingen in het contract

Voor wijzigingen, zoals de periode, de naam of de staanplaats, wordt € 15,00 aan omboekingskosten in rekening gebracht. Boekingen waarvoor een aanbetaling is gedaan, kunnen alleen voor hetzelfde kalenderjaar worden omgeboekt.

5 Algemene verplichting tot gebruik

Per kampeerplaats kan slechts één gezin (maximaal 6 personen) worden geboekt. Extra tenten voor bezoekers zijn niet toegestaan. Voor de huurobjecten is het aantal personen beperkt tot de maximaal toegestane bezetting. Kamperen bij het huurobject is niet toegestaan. Het huurobject wordt aan de huurder verhuurd voor de vastgestelde contractperiode uitsluitend voor gebruik voor vakantiedoeleinden en mag slechts bewoond worden door het in het huurcontract vermelde maximum aantal personen. Bovendien verbindt de kampeerder zich ertoe de staanplaats/het huurobject samen met de inventaris met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. Voor verwijtbare schade aan meubilair, de gehuurde ruimten of het gebouw alsmede de bij de gehuurde ruimten of het gebouw behorende voorzieningen is de huurder schadevergoeding verschuldigd indien en voor zover deze door hem of zijn begeleiders, bezoekers of zijn huisdieren verwijtbaar is veroorzaakt. Schade die zich in de gehuurde ruimten voordoet, moet door de huurder onmiddellijk worden gemeld aan de campingexploitant of diens aangewezen plaatsvervangers, voor zover hij niet verplicht is de schade zelf te herstellen. De huurder is aansprakelijk voor de vergoeding van eventuele gevolgschade veroorzaakt door de te late kennisgeving. Afval, schadelijke vloeistoffen en dergelijke mogen niet in gootstenen of toiletten worden gedeponeerd. Indien zich verstoppingen voordoen in de rioolbuizen ten gevolge van de niet-naleving van deze voorschriften, draagt de verantwoordelijke de kosten van de reparatie. In geval van storingen in de voorzieningen en uitrusting van de camping, is de huurder verplicht al het redelijke te doen om bij te dragen tot het opheffen van de storing of om de schade die zou kunnen ontstaan tot een minimum te beperken. De huurder is verplicht de campingexploitant of diens plaatsvervangers onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan het gehuurde goed. Indien de huurder dit nalaat, kan hij geen aanspraak maken op vorderingen wegens niet-nakoming van de contractuele prestaties (in het bijzonder geen aanspraken op huurvermindering). Voorts is het de huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder wijzigingen aan te brengen aan het huurobject of de geïnstalleerde voorzieningen, alsmede aan de bestaande uitrusting.

Voorwerpen die in het huurobject worden gebracht zijn daar voor risico van de huurder. De verhuurder of zijn gevolmachtigden zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vernietiging, met uitzondering van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. De campingexploitant heeft het recht om aan het einde van de huurperiode op kosten van de huurder over de achtergelaten voorwerpen te beschikken.

6. aankomst en vertrek, alsmede de sleutels van de huurobjecten

De kampeerplaats of de gehuurde accommodatie is beschikbaar voor de kampeerder vanaf 14:00 uur op de dag van aankomst.

De in de reserveringsbevestiging vermelde aankomst- en vertrekdatum zijn bindend.

De aankomst op is mogelijk van 14:00 tot 18:00 uur. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij tijdens de middagrust (van 12:00 tot 14:00 uur) geen voertuigen toelaten op onze camping. Een vroege aankomst voor 14:00 uur is alleen mogelijk na overleg en beschikbaarheid van de staanplaats/huurobject en tegen betaling van een vergoeding van € 10,00 met inachtneming van de rusttijden. Als je na 18:00 uur aankomt, neem dan contact met ons op. Het vertrek van de camping dient uiterlijk om 11:00 uur plaats te vinden.

In geval van laattijdig vertrek na 11:00 uur en alleen na overleg en beschikbaarheid van de staanplaats, wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht.

In geval van laattijdig vertrek na 14:00 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht in de desbetreffende geboekte categorie.

Gelieve niet vroeger te komen - indien mogelijk - om verkeersopstoppingen aan de ingang van de camping te vermijden.

U ontvangt de sleutels van de huuraccommodaties (chalets, tiny houses & camping barrels) bij aankomst bij de receptie. Deze moeten bij vertrek ook daar worden ingeleverd. Bij verlies van een sleutel wordt 50,00 EUR/stuk in rekening gebracht.

7. no-show/vertraagde aankomst

Bij aankomst na 18:00 uur is kennisgeving (info@naturcamping-lh.de) noodzakelijk. Anders kan de staanplaats/accommodatie de volgende dag vanaf 14:00 uur aan iemand anders worden toegewezen. Restitutie van reeds gedane betalingen is uitgesloten.

Chalets, tiny houses en kampeervaten die niet bezet zijn wegens niet-aankomst, kunnen door de campingdirectie zonder kosten aan andere gasten worden toegewezen. Restitutie van reeds gedane betalingen is uitgesloten, tenzij de gast kan aantonen dat de camping minder schade heeft geleden dan de gedane betaling.

8. terugtrekking door de kampeerder

De kampeerder kan zich op elk moment voor de aanvang van de reis schriftelijk terugtrekken uit het campingcontract. De datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van terugtrekking door de camping is bepalend voor de datum van terugtrekking.

Indien de kampeerder zich terugtrekt uit het contract, heeft het kampeerterrein recht op een redelijke vergoeding overeenkomstig § 651h BGB:

Annulering tot 45 dagen voor de aanvang van het verblijf: 0 % van de totale prijs bevestigd op het moment van de reservering.

Annulering vanaf 44 dagen voor de aanvang van het verblijf: 20% van de totale prijs bevestigd op het moment van de boeking

Annulering 28 dagen of meer voor de aanvang van het verblijf: 50% van de totale prijs bevestigd op het moment van de reservering.

Annulering 14 dagen of meer voor de aanvang van het verblijf: 80 % van de totale prijs bevestigd op het moment van de reservering.

Bovendien zijn eenmalige administratiekosten van € 15,00 verschuldigd voor elke annulering van het contract. In geval van vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie van de reissom plaats. Wij raden u aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten. Een actuele vergelijking van overeenkomstige aanbiedingen vindt u bijvoorbeeld op internet op https://www.reiseversicherung-vergleich.info/.

9. terugtrekking door het kampeerbedrijf

De camping heeft het recht het campingcontract voor aanvang en zonder opzegtermijn te beëindigen indien de borgsom/waarborgsom niet tijdig geheel of gedeeltelijk door de kampeerder is betaald of indien het gedrag van de kampeerder anderen in gevaar brengt of langdurig stoort of indien het gedrag van de kampeerder een zodanige schending van het contract inhoudt dat een onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is. In dat geval behoudt het kampeerbedrijf zijn aanspraak op de overeengekomen totale prijs als forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig punt 6. Terugbetaling van reeds gedane betalingen is uitgesloten (punt 8). Tenzij de gast kan bewijzen dat het kampeerbedrijf minder schade heeft geleden dan de gedane betaling.

10. annulering van het contract wegens uitzonderlijke omstandigheden

Het huurcontract kan door beide partijen worden opgezegd indien de uitvoering van het contract aanzienlijk wordt belemmerd, in gevaar gebracht of bemoeilijkt (b.v. brand, storm, overstroming, enz.) ten gevolge van overmacht die ten tijde van het sluiten van het contract niet te voorzien was. Beide partijen bij de overeenkomst worden van hun contractuele verplichtingen ontheven. U moet de andere contractant echter wel de reeds verleende diensten vergoeden.

11. veldregels

De campinggast is verplicht zich te houden aan het campingreglement en de wettelijke voorschriften, die ter inzage liggen bij de receptie. In het bijzonder moeten de daarin aangegeven rusttijden in acht worden genomen.

.

12e bezoeker

De campinggast is verplicht zijn bezoekers aan te melden bij de receptie. Deze prijzen zijn te vinden in de huidige prijslijst (personentarief). Voertuigen van bezoekers dienen buiten het campingterrein te worden geparkeerd. Deze persoonlijke bijdrage is niet van toepassing op bezoekers van de camping gastronomie.

13. autoparkeerplaats

Er mag één voertuig per keer direct op het perceel/huurterrein geparkeerd worden (behalve bij de kampeertonnen). Verdere parkeerplaatsen zijn beschikbaar op het terrein van de camping. Dit is geen voogdijovereenkomst. De camping is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van op het terrein geparkeerde of gemanoeuvreerde voertuigen en hun inhoud.

14. honden/huisdieren

Dieren, in het bijzonder honden, katten en dergelijke mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder worden gehouden of tijdelijk worden gehouden. De toestemming geldt alleen voor het individuele geval. Het kan worden herroepen als er ongemak ontstaat. De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het houden van dieren. Houdt u er rekening mee dat huisdieren niet op alle percelen - of in alle huuraccommodaties - zijn toegestaan.

Honden zijn niet toegestaan op speelplaatsen en recreatieterreinen (voetbal- en volleybalveld, enz.) en ook niet in de sanitaire gebouwen, op het strand en in het zwemmeer. In geval van opvallend gedrag van de hond of klachten van andere gasten kan het campingbedrijf de hond van de camping verwijderen. Honden moeten op het gehele terrein, de kampeerplaatsen en de huuraccommodaties aan de lijn worden gehouden.

15. openingstijden/vorst

In het laagseizoen heeft de receptie beperkte openingstijden. Soms zijn niet alle terreinen en sanitaire gebouwen open. Er zij op gewezen dat er op de kampeerplaatsen alleen vers water beschikbaar is wanneer er vanuit het oogpunt van de camping geen vorst meer wordt verwacht.

16. defecten/klachten

Eventuele klachten over de camping of de gehuurde accommodatie moeten door de kampeerder onmiddellijk aan de camping worden gemeld. Het indienen van claims wegens gebreken is uitgesloten indien deze niet rechtstreeks aan de camping zijn gemeld tijdens het verblijf van de kampeerder. De camping moet een redelijke termijn krijgen om het gebrek te verhelpen (rectificatie).

17. geluidsoverlast 

Er zijn verschillende militaire oefenterreinen op de Lüneburger Heide. Het kan hier - vooral buiten het seizoen - wel eens tot verstoringen door schietoefeningen komen. Bovendien ligt de camping aan de federale snelweg A7. De camping sluit elke garantie in geval van dergelijke storingen uit.

18. mediagegevens / gegevensbescherming

De camping wordt op kritieke plaatsen met videocamera's bewaakt. Dit met het oog op de veiligheid van de kampeerders (opsporen en voorkomen van veiligheidsrisico's), de bescherming van eigendommen en bezittingen, de controle op de toegangsbevoegdheden en de uitoefening van de huisrechten. De opnamen zullen alleen worden geëvalueerd in geval van nood en alleen de vereiste gegevens zullen worden opgeslagen totdat er duidelijkheid is. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De video-opnamen worden regelmatig automatisch gewist overeenkomstig § 6b Abs BDSG. Bovendien wordt het controleapparaat door passende maatregelen overeenkomstig § 9 BDSG beschermd tegen toegang door onbevoegde derden.

Op gezette tijden maakt de camping audio- en video-opnamen op de camping. Als de kampeerders niet gefilmd willen worden, moeten zij dat onmiddellijk aan de fotograaf of het camerateam laten weten.

Het kampeerbedrijf verzamelt, verwerkt en gebruikt deze gegevens voor de reserveringsopdracht en zijn eigen marketingdoeleinden in het kader van de wettelijke bepalingen. Een overdracht aan derden buiten de orde vindt niet plaats. De camping zal de gast graag informatie verschaffen over zijn gegevens of deze met werking voor de toekomst blokkeren.

19. bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden die wij voor één huurperiode aan de kampeerder toekennen, laten latere huurperiodes onverlet.

20. aansprakelijkheid

Het campingbedrijf is alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger volgens de wettelijke voorschriften. Afgezien daarvan is het kampeerbedrijf alleen aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Dit geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding (in het bijzonder voor schadevergoeding naast de prestatie en schadevergoeding in plaats van de prestatie), ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens schending van plichten die voortvloeien uit de contractuele verplichting of uit onrechtmatige daad. Het kampeerbedrijf is alleen aansprakelijk voor vallende takken en dergelijke binnen het toepassingsgebied van de bestaande aansprakelijkheidsverzekering. Er bestaat geen aanspraak op schadevergoeding wegens overmacht.

21. fouten

Het campingbedrijf behoudt zich het recht voor om fouten of druk- en rekenfouten te corrigeren.

22. compensatie

De campinggast kan slechts verrekenen met dergelijke vorderingen die onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

23 Rechtskeuze, plaats van uitvoering en bevoegde rechter

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

De kampeerder kan de camping alleen aanklagen op de maatschappelijke zetel. De woonplaats van de kampeerder is doorslaggevend voor het instellen van een rechtsvordering door de camping, tenzij de rechtsvordering is gericht tegen geregistreerde handelaren of personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, of tegen personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van het contract naar het buitenland hebben overgebracht, of wier woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. In deze gevallen is de vestigingsplaats van het kampeerbedrijf doorslaggevend.

Naturcamping Lüneburger Heide GmbH, An der alten Stellmacherei 4, 21279 Drestedt